Ekodenge Sustainability Engineering

Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP175491
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description Ekodenge Sustainability Engineering

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Ekodenge Sürdürülebilirlik Mühendisliği, çevre yönetimi alanında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 1996 yılında kurulmuş ve halen sürdürülebilir sistemler geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve bilimsel faaliyetlerini  sürdürmektedir. Ekodenge çevre bilimleri grubu ekibi, özellikle devlet kurumlarına, yerel yönetimlere, organize sanayi bölgelerine ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunmaktadır.

Çevre alanındaki çalışmalarımız AB politika, stratejileri ve Ar-Ge öncelikleri vizyonunda yapılanarak özellikle; sürdürülebilirlik değerlendirmeleri, politika geliştirme, mevzuat uygulama, kapasite geliştirme ve eğitim alanlarında etrafında odaklanmaktadır.

 

Hizmetler

Atık ve Su Yönetimi

Ekodenge, kent, sanayi, tarım ve tüketim kaynaklı atık ve su yükünün azaltılması için çevre üzerinde oluşturulan stresin araştırılması, bu stresi oluşturan faktörler arasında ilişki kurulması ve de uygulanabilir teknolojik çözümler oluşturulması amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda geleneksel yöntemlerle atık ve su yönetimi alanında atıkların arıtılması, deşarj edilmesi ve depolanması projelerinde de rol almakta ve kirliliğin kaynağında önlenmesi vizyonuna göre çalışmalarına devam etmektedir. Görev aldığı tüm çalışmalarda ilerici teknolojiler ve en uygun yeniliklerin adapte edilmesi ve uygulanmasını göz önünde bulundurmaktadır.

 

KOBİ’ler ve Çevre Yönetimi

AB uyum sürecinde çevre mevzuatının uygulanmasının getireceği değişim ve zorlukların sanayiciye olan yansımaları analiz edilerek, sanayi kurumlarını dolaylı olarak etkileyecek olan, AB çevre mevzuatı uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak hedefimizdir. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi ve risk yönetimi konularında sektörel bazda yapılan çalışmalarla sanayi işletmecilerine, organize sanayi bölgesi yetkilililerine ve Ticaret ve Sanayi Odalarına danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü

AB’in Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü direktifinin uyumu, sanayiye ve devlete her seviyede erişilmesi zor sorumluluklar ve dolayısı ile maliyetler yüklemektedir. Bu uyumun gereği En Uygun Teknik uygulamaları, her sanayi sektörü için çalışılması gereken anahtar konudur. Bu bakış açısı ile kirliliğin kaynağında önlenmesi, sürdürülebilir kalkınma, temiz ve verimli üretim teknolojilerinin kullanımı politikaları doğrultusunda strateji geliştirme ve mühendislik alanında araştırma geliştirme projeleri yapılmaktadır. Özellikle Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü ile ilgili olarak sanayiciler için sektörel stratejik değerlendirmelerin yapılması ve çevre dostu teknolojiler kullanımı konularında çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Biyolojik çeşitliliği korumak, doğanın korunmasını artırmak, Kuşlar ve Doğal Yaşam Ortamlarının (Habitat) korunması, Yabani Flora ve Faunanın Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle milli parkların yönetim planlarının hazırlanması, izlenmesi ve eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Eko-Verimlilik Yaklaşımları

Eko-verimlilik uygulamaları ve bu uygulamaların ekonomik ve teknik analizi çalışmaları yürütülmektedir. Mevcut çevresel duruma ve kaynak kullanımına yönelik olarak işletme sahiplerine, yöneticilere ve teknik personele ışık tutulması ve üretim süreçlerinin daha çevre dostu teknoloji ile donatılması hedeflenmektedir. Eko-verimlilik yaklaşımı ile ürün kalitesinin arttırılması, kaynak tüketiminin ve atık üretiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Bu konuda geliştirilen projeler ile:

– Kullanılan hammadde ve enerjinin korunması,
– Eko-verimlilik uygulama ve organizasyonu,
– Teknoloji gelişimi ve aktarımı,
– Eko-verimlilik uygulanabilirlik analizi,
– AB uyum sürecindeki gelişmeleri anlatmak,

gibi konularda eko-verimlilik çalışmalarımız devam etmektedir. 

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Ekodenge 1996 yılında, sürdürülebilirlik ve AB politikaları vizyonunda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek üzere kuruldu. Çalışma alanlarımız bütünsel yaşam döngüsü anlayışı içerisinde çevresel yüklerin en aza indirgenmesini sağlayacak çevre teknolojileri, bilişim teknolojileri, sürdürülebilir ve enerji verimli binalarla ilgili araştırma ve tasarım faaliyetleri, şehirler ve endüstriyel kümelerin tasarımı ve işletilmesi konularını kapsamaktadır.Projelerimizde, değer zincirlerinin sürdürülebilirliğinin malzeme ve enerji akışları üzerinden değerlendirilmesi ve izlenmesi ile döngüsel ekonomiye geçişi destekleyecek karar destek sistemleri ve çözümler üretiyoruz. Ar-Ge projelerimiz ile çevre ve doğa dostu uygulamalara ek olarak elverişli, yenilikçi, maliyet etkin ve uygulanabilir çözümler sunuyoruz.  Ekodenge olarak ayrıca sürdürülebilir imalat sanayi ve binalarda, çevre ve enerji ile ilgili matematiksel analizler, veri madenciliği ve yapay zeka üzerine kurulu öngörü yeteneklerine sahip yazılımlar geliştirilmesi konusunda da tecrübe sahibiyiz. Ekodenge bünyesinde ayrıca web portalları ile çevresel bilgi sistemi altyapısına sahip risk ve sonuç modelleme araçları ve graph teori üzerinden analiz yeteneklerine sahip yazılımlar da geliştirilmektedir.Akademik birikim ve araştırma odaklı sürdürülebilirlik uzmanlığını bir araya getiren Ekodenge’nin yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip çevre, kimya, endüstri, bilgisayar, makine ve elektrik mühendisleri, şehir bölge plancıları, mimarlar ve tasarımcılardan oluşan disiplinler arası ekibi aynı zamanda AB ve diğer uluslararası projelerde kilit uzman referanslarına sahiptir ve aralarında sertifikalı enerji ve yaşam döngüsü analizi uzmanları bulunmaktadır. Ekodenge, CIP Ecoinnovation, UNDP, WB ve EUROPEAID programları altında gerçekleştirdiği projeleri sayesinde uluslararası fon programlarında proje koordinasyon tecrübesine sahiptir. Ayrıca HORIZON2020 ve FP7 programları altında fonlanan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerine de aktif olarak katılım göstermektedir.DeğerlerimizDürüstlük ve İş Etiğine Bağlılık
Çok Boyutlu Düşünme ve Değer  Yaratma
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Yoluyla İlerleme
 Doğal Çevreye ve Sosyal Paydaşlara Sorumluluk
Kişiler ve Kuruluşlardan Bağımsızlık ve Tarafsızlık Vizyonumuz Avrupa Birliği başta olmak üzere, uluslararası pazarlarda güvenilir ve saygın bir südürülebilirlik çözüm ortağı olmak.Her ölçekteki sürdürülebilirlik problemlerine, kalıcı ve çok boyutlu iyileştirme kurguları oluşturmak için,
yenilikçi, disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşımla çözüm kapasitesi oluşturmak. MisyonumuzSürdürülebilirlik vizyonu ile, ulusal, AB ve uluslararası pazarlarda, müşterilere ve paydaşlara katma değer sağlayan projeler geliştirmek.Çalışanlarımızın bilgi birikimini, disiplinler ve kurumlar arası işbirliği kapasitelerini,  uluslararası seviyede yetkin ve
öncü hale getirmek için sürekli olarak araştırma ve teknik çalışmalar sürdürmek.Çalışılan sektürlerde, işbirliklerini, pazar payımızı arttırmak ve ilgili tüm paydaşlara kazanımlar sağlamak.Evrensel kalite ve standartlarda proje ve hizmetler sunarak müşterilerini en üst düzeyde memnun etmek.

Company Info

Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Tic. A.S.

Main Office
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. (1. Ar-Ge Binası) Kapı No:97, Kat:1 Ofis No:18 Beytepe ÇANKAYA 06800 ANKARA/Türkiye
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: (312) 299-25-55
Fax: 312 299 2558

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.ekodenge.com
Business Type Service Provider
OSB